archiveMachine Learning

ai in your life
AI

10 เรื่องเกี่ยวกับ AI ที่ Gartner อยากบอกให้เรารู้

ข้อมูลเรื่อง AI หลั่งไหลมาจากทิศทางต่างๆ มากมาย นี่ก็เป็นข้อมูลจากอีกสำนักหนึ่งซึ่งมีความน่าเชื่อถือในระดับโลก เขามาบอกว่าเรากำลังจะเจอกับอะไรบ้าง