archiveJUMP

Uber bike
News

Uber Bike บริการจักรยาน เรียกใช้ผ่านแอปพลิเคชันของ Uber

Uber Bike บริการใหม่สำหรับลูกค้า สามารถจองจักรยานของ JUMP ผ่านแอปพลิเคชันของ Uber แต่แตกต่างไปจากเดิมที่ลูกค้าจะต้องเดินทางไปหารถจักรยานที่ทำการจองเอาไว้เอง