Startup

Digital Startup พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อน “สตาร์ทอัพ” รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

digital startup

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) ภายใต้ชื่อ Digital Startup เพื่อสร้างโอกาสให้บุคลากร และผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสายเลือดใหม่ สามารถสร้างสรรค์พัฒนา และนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจได้

ดีป้าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวนโยบายดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการฯ โดยจัดเวทีนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพกว่า ๕๐๐ ทีม ภายใต้กระบวนการคัดสรรที่เข้มข้นในการเฟ้นหาสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมระดับสากล ๑๐ ทีมสุดท้าย เพื่อไปศึกษาดูงานพร้อมเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และเกาหลีใต้

โดยมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเริ่มจากการจัดกิจกรรมใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง สร้างเวทีและโอกาสให้แก่นักเรียนนักศึกษา นักพัฒนาอิสระ ผู้ประกอบการ รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสนำเอานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลคอนเทนต์ ไปพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกระบวนการเร่งการพัฒนาศักยภาพสู่ระดับสากล หรือ Accelerate Program เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เติบโตแบบก้าวประโดด และกิจกรรมส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาจัดตั้ง Tech Startup Club ร่วมกับ ๔๕ สถาบันทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาประเทศที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

เดินหน้าผลักดัน Digital Startup ต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา ๑๕ เดือนที่ผ่านมา ดีป้าได้เดินหน้าผลักดันโครงการ “ดิจิทัล สตาร์ทอัพ” ในปี ๒๕๖๐ จนสัมฤทธิ์ผล สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่กว่า ๕,๐๐๐ คนทั่วประเทศ เกิดไอเดียในการนำดิจิทัลไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๕๐๐ ผลงาน

สร้างและผลักดันทีมสตาร์ทอัพที่มีผลงานและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีความพร้อมในเชิงพาณิชย์ สามารถต่อยอดเข้าสู่ ภาคธุรกิจและการลงทุนของภาคเอกชนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม จำนวน ๔๐ ทีม เปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดสากลให้กับสุดยอดสตาร์ทอัพไทย ๑๐ ทีมสุดท้าย รวมถึงได้สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน จนเกิดระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ หรือ Startup Ecosystem ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ในปี ๒๕๖๑ และในอนาคต ดีป้ายังคงจะเดินหน้าในการดำเนินการสร้างรากฐานของสตาร์ทอัพไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงเตรียมมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ ทั้งในด้านการตลาดและการลงทุนเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและสร้างความแข็งแกร่งให้สตาร์ทอัพไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรภาคการศึกษา ภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์และส่งเสริมการดำเนินการระหว่างกัน ร่วมกันพัฒนาและสร้างขีดความสามารถของสตาร์ทอัพไทยให้สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดให้กับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยผลการดำเนินงานโครงการ ดิจิทัล สตาร์ทอัพ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “Digital Startup: Dare to Dream with Extreme Passion” เพื่อประกาศความสำเร็จของโครงการในปีนี้ และสานต่อการส่งเสริม ดิจิทัล สตาร์ทอัพ ในปีถัดไป

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการพัฒนากำลังคนทางด้านดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech Startup) ภายใต้ชื่อ ดิจิทัล สตาร์ทอัพและข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://www.digistartup.net/ หรือที่ www.depa.or.th

Leave a Response